Csatlakozz Törzsvásárlói Klubunkhoz, szerezz  500 Ft kedvezményt az első vásárlásodból, és további kedvezményeket egész évben! 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Általános tudnivalók

 Személyes adatainak kezelését nagyon komolyan vesszük és szeretnénk, ha oldalunk látogatásakor biztonságban tudná azokat. Tájékoztatónkból megtudhatja, hogy honlapunk látogatása, valamint az általunk szervezett nyereményjátékra történő regisztráció esetén mely adatait tároljuk, és azokat hogyan kezeljük.

Ha honlapunk olyan linket tartalmaz, amely más szolgáltató honlapjára irányít át, abban az esetben adatvédelmi szabályzatunk az átirányított holnapra már nem alkalmazható. 

Adatvédelmi szabályzatunk elfogadásával, valamint Játékra történő regisztrációval Ön hozzájárul személyes adatainak A Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra általi gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok / az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation (GDPR)) és a jelen szabályzatban rögzített feltételek szerint.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

Adatkezelő

Az adatkezelő az, aki felelős személyes adatainak kezeléséért, és aki a személyes adatai kezelésének céljával és módjával kapcsolatos döntéseket meghozza.

Jelen esetben az adatkezelő:

Cégnév: Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra

Székhely: 2030 Érd Ferenc utca 18.

Ország: Magyarország 

Telefon: +3670/632-5252

E-Mail: valachsutemeny@gmail.com

 

Az érintett jogai

Ön bármikor díjmentesen kérheti a Valach Gábor EV., Valach Sütemény Manufaktúrától az általunk kezelt személyes adataira vonatkozó pontos tájékoztatást.

Ezen felül az alábbi jogokkal élhet:

 • Hozzáférés – A gyűjtött adatok körének és kezelésük módjának megismeréséhez fűződő jog
 • Helyesbítés – A személyes adat módosításának, helyesbítésének kérésére vonatkozó jog, ha az érintett adat nem naprakész
 • Törlés – A személyes adat törlésének kezdeményezéséhez fűződő jog
 • Kezelés korlátozása – A személyes adat kezelésének korlátozásához fűződő jog
 • Adathordozhatóság – A személyes adat elektronikus formátumban történő továbbításához fűződő jog
 • Tiltakozás – A hozzájárulás visszavonásához és a személyes adat kezelésével szembeni tiltakozáshoz fűződő jog
 • Jogorvoslati lehetőségek

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra Ön kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad az Ön számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja Önt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen bocsátja az Ön rendelkezésére. Az Ön által kért további másolatokért Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha mint érintett másként kéri.

Kérelmére kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, megadni a tájékoztatást. A hozzáférés iránti kérelmet az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be személyazonosságának igazolása mellett.

 

Kezelt adatok helyesbítése

Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúránál kérelmezheti (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken, személyazonosságának igazolása mellett) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével és a helyes adatok megjelölésével. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Ön kérelmezheti, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra pedig köteles arra, hogy ezen személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • Ön tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk (harmadik személy számára elérhetővé tettük) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

 

Adatok kezelésének korlátozása

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés 

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Tiltakozása esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri. Ha Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Ön kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket terhel.

Jogérvényesítési lehetőségek

Mindent elkövetünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, lehetősége van írni valachsutemeny@gmail.com e-mail címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) 

bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Mikor, miért és hogyan gyűjtjük adatait?

Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat ajánlhassuk Önnek és azért, hogy azokat igénybe vehesse, továbbá, hogy az általunk szervezett Játékban részt vehessen szükséges, hogy egyes személyes adatait gyűjtsük, kezeljük, tároljuk és bizonyos esetekben megosszuk. Az alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy mely adatra milyen célból van szükségünk, és azt milyen esetekben osztjuk meg másokkal. A személyes adat olyan adat, amely közvetlenül, vagy közvetve Önhöz köthető, úgy, mint pl. a vezetéknév és a keresztnév, cím, telefonszám, születési idő, helyadatok, vagy az e-mail cím. Kérjük, csak annyi adatot adjon meg magáról, amennyire feltétlenül szükségünk van. A következőkben tájékoztatást adunk arról, hogy mely adatait gyűjtjük. Mivel az adatkezelés több típusú adatot is érint, azokat a könnyebb érthetőség érdekében adatkategóriákba soroltuk.

Honlapunk látogatása esetén gyűjtött személyes adatok

Amikor megnyitja honlapunkat, hogy következő rendeléséhez ötleteket gyűjtsön, de nem regisztrál és nem ad le megrendelést vendégként sem, akkor az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

Eszközinformációk = Eszköz-azonosító, operációs rendszer és megfelelő verziók, egyéb eszköz azonosítók

Kapcsolati adatok = Időpont, dátum és a honlap használatának időtartama, eredet, IP cím és egyéb protokoll adat.

A fenti adatokat a honlap elérhetősége érdekében gyűjtjük. Az adatminimalizálás elvének megfelelően az adatgyűjtést a feltétlenül szükséges adatokra korlátozzuk.

Honlapunk látogatása és regisztráció esetén gyűjtött adatok

Ahogy arról fent tájékoztattuk, az adatminimalizálás elvét követjük. Annál jobb, minél kevesebb információval rendelkezünk. Minden adatgyűjtés valamilyen egyértelműen meghatározott cél érdekében történik, és ahhoz kapcsolódik.

Ha honlapunkat nem csak meglátogatja, hanem be is regisztrál vagy bejelentkezik például egy korábbi megrendelés megtekintése érdekében, akkor az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

Hozzáférési adatok = E-mail cím, Felhasználó-azonosító, Jelszó, Vezeték és keresztnév

Fiók adatok (regisztrációhoz kötelező) Jelszó*, Vezetéknév és keresztnév*,cégnév (választható), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*, telefonszám*, e-mail cím*, Hírlevél küldéshez történő hozzájárulás (ez utóbbi nem kötelező) 

Saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával.

Facebook összekapcsolás esetén Ön, mint Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést részünkre: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Hírlevélre történő feliratkozáshoz kötelezően megadandó adatok = teljes név, e-mail cím

 • Saját profil létrehozásához gyűjtött adatok = A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Ön Saját profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
 • a Regisztráció során megadott adatai,
 • korábbi rendeléseivel kapcsolatos adatok: melyik Partnertől történt a rendelés, a rendelt Áru megnevezése és értéke.

 

A saját profil használata során Önnek lehetősége van a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, Hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni. Lehetősége van továbbá Saját profilját és Facebook profilját összekapcsolni és így ezt követően a Weboldalra Facebook profilja segítségével belépni. Amennyiben szeretné megszüntetni a Facebook profillal történő összekapcsolást, azt a Facebook beállításai módosításával teheti meg.

Alapvetően kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy az Ön kötelessége az érintett személy hozzájárulásának beszerzése, ezért mások személyes adatainak megadása előtt feltétlenül kérjen hozzájárulást az érintett személytől. Ebben az esetben Ön köteles tájékoztatni az érintett személyt személyes adatai kezelésének módjáról adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően.

Honlapunk látogatása, regisztráció és megrendelés esetén gyűjtött személyes adatok

Ha még inkább élni kíván a szolgáltatásaink által nyújtott előnyökkel, akkor honlapunkon regisztrációt követően be is jelentkezhet, hogy megrendelést adjon le. Értelemszerűen, ebben az esetben az adatgyűjtés szélesebb körű, az Ön által megadott adatokhoz igazodik. A megrendelés teljesítéséhez feltétlenül megadni szükséges adatokat külön jelöljük. Ezen adatok hiányában a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. Minden egyéb információ megadása az Ön választása. Amennyiben Ön önként úgy dönt, hogy ezen adatokat is megadja, ezzel segít nekünk, hogy szolgáltatásainkat még inkább az Ön igényeihez igazíthassuk. Mindazonáltal, Önt semmilyen hátrány nem éri, ha ezen adatokat nem adja meg. Egyedül Ön határozza meg, hogy milyen széleskörű információt bocsát rendelkezésünkre. Az alapvető adatok a következők:

 • Hozzáférési adatok = E-mail cím, Felhasználó-azonosító, Jelszó
 • Fiók adatok (regisztráció és megrendelésesetén kötelező) = Jelszó*, Vezetéknév és keresztnév*, cégnév (választható), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*, telefonszám* és e-mail cím* Hírlevél küldéshez történő hozzájárulás (ez utóbbi nem kötelező)

A megrendelés során lehetőség van továbbá a következő adatok megadására: 

 • fizetés módja* 
 • megjegyzés

 

A megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyának adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés:

 • bankkártya száma;
 • bankkártyára írt név; 
 • lejárat dátuma; 
 • CVC szám.

 

A bankkártyával történő fizetés esetén, illetve a bankkártya adatok elmentése esetén Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra  semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító BARION rendszer (https://doksi.barion.com/Barion_leírás) adatkezelésre vonatkozó szabályzata a következő linken érhető el.

Facebook összekapcsolás esetén Ön, mint Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést részünkre: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

 • Hírlevélre történő feliratkozáshoz kötelezően megadandó adatok = teljes név, e-mail cím 
 • Saját profil létrehozásához gyűjtött adatok = A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Ön Saját profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
 • a Regisztráció során megadott adatai, 
 • korábbi rendeléseivel kapcsolatos adatok: melyik Partnertől történt a rendelés, a rendelt Áru megnevezése és értéke.

 

A saját profil használata során Önnek lehetősége van a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, Hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni. Lehetősége van továbbá Saját profilját és Facebook profilját összekapcsolni és így ezt követően az valachsutemeny.hu weboldalra Facebook profilja segítségével belépni. Amennyiben szeretné megszüntetni a Facebook profillal történő összekapcsolást, azt a Facebook beállításai módosításával teheti meg.

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google fiókjába feltöltött adatait  Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra részére a belépéshez importálja, megkönnyítendő a vásárlás lebonyolítását. Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra felhívja az Ön figyelmét, hogy a Google lehetőségét biztosít számára annak kiválasztására, hogy hogyan osztja meg – azaz teszi nyilvánosan megismerhetővé – a személyes adatait a Google fiókjában (a Google az alábbi linken nyújt tájékoztatást: https://support.google.com/accounts/answer/6304920?hl=hu). Az Ön által alkalmazott megosztási beállításokért és ezzel összefüggésben Google fiókkal történt belépés során elérhetővé tett adatok köréért Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra semmilyen formában sem vállal felelősséget. Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra hozzáfér ugyan valamennyi, a Felhasználó Google fiókjában nyilvánosan elérhető adathoz, azonban közülük kizárólag az alábbi adatokat használja fel:

 

Google fiók azonosító, név, e-mail cím.

 

Felmérésre történő feliratkozás esetén gyűjtött személyes adatok

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban elérhető felmérésre szolgáló kérdőív kitöltése során lehetősége van személyes adatait megadni annak érdekében, hogy a jövőben is megkereshessük az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó felmérésekkel, kérdőívekkel.

A feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • keresztnév*; 
 • e-mail cím*.

 

A mindenkori játékban történő részvétel során gyűjtött személyes adatok

Játékra történő regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*; 
 • e-mail cím*.

 

Játékban való nyertesség esetén a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • magyarországi kézbesítési cím*; 
 • telefonszám*.

 

Az valachsutemeny.hu weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Játékban történő részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

Az adatkezelés meghatározott célja és jogalapja

Ahogy arról már fentebb is tájékoztattuk, kizárólag abban az esetben gyűjtjük személyes adatait, amennyiben az szükséges, és mindig csak jogszerűen és előre meghatározott célból. A (zárójelben) megjelölt információ az egyes folyamatokhoz kapcsolódó jogalap.

A továbbiakban részletesen is tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és jogalapjáról: Az adatkezelés célja :

 • ügyfélszolgálat (e-mail, chat) biztosítása
 • elégedettségi kérdőív küldése Miért van szükség az adatkezelésre ebből a célból?

 

Weboldalon történő Regisztráció és a Weboldal használata, Megrendelés és kiszállítás:

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a megrendelés teljesítése céljából az adatok továbbítása Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra részére, valamint kapcsolattartás, illetve az egyes szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségi felmérésekkel kapcsolatos levél küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre, továbbá az valachsutemeny.hu weboldal és az Adatkezelő szolgáltatásának fejlesztése.

Miután leadta rendelését, a háttérben további folyamatok zajlanak. A megrendelését fiókjához társítjuk, attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy vendégként adja le azt. A megrendelést továbbítjuk az étterem felé, és ellenőrizzük, hogy megtörtént-e a kiszállítás.

Adatkategóriák:

 • Hozzáférési adatok
 • Fiókadatok
 • Kapcsolati adatok
 • Kommunikációs adatok
 • Eszközinformáció
 • Megrendelés adatok
 • Egyéb információk

 

Jogalap:

A személyes adatok a megrendelés kiszállításához és a partner étterem értesítéséhez szükségesek (a szerződés teljesítése). Regisztráció során Ön hozzájárul, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése tehát az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. A keresési előzmények esetében a jogalap az Adatkezelő jogos érdeke az általa nyújtott szolgáltatások és az valachsutemeny.hu weboldal fejlesztése céljából. A keresési előzmények kapcsán használt adatok anonimizált adatok.

Facebook összekapcsolás esetén:

Az adatkezelés célja a Felhasználó regisztrációjának, illetve későbbi, Facebook profillal történő belépésének biztosítása.

Jogalap:

Facebook összekapcsolás esetén Ön hozzájárul, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése tehát az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Hírlevélre, Promóciós hírlevélre történő feliratkozás esetén:

Termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról, promócióinkról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Felhasználó által megadott e-mail címre. Adatainak reklám céljából történő további használata ellen Ön bármelyik e-mail útján tiltakozhat. Természetesen adatvédelmi tisztviselőnket közvetlenül is megkeresheti a valachsutemeny@gmail.com címen, ha kifogása van adatainak reklám céljából történő kezelésével szemben, vagy ezzel kapcsolatban további információt kérne.

Jogalap:

Hírlevélre, Promóciós hírlevélre történő feliratkozás esetén Ön hozzájárul, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése tehát az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Felmérésre történő feliratkozás:

Az adatkezelés célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó felmérésekkel, kérdőívekkel elektronikus levélben megkeressük a Felhasználót az általa megadott e-mail címen.

Jogalap:

Felmérésre történő feliratkozás esetén Ön hozzájárul, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra  a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése tehát az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Játékra történő regisztráció során:

A Szervező marketing adatbázis építése céljából direkt marketing célú megkeresések küldése (a továbbiakban: „Promóciós hírlevél”) érdekében, továbbá a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli és használja fel a regisztráció során megadott személyes adatokat. Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra  a Játékban való nyertesség esetén a Nyeremények átadása céljából használja fel a nyertes Játékos által megadott személyes adatokat (magyarországi kézbesítési cím, telefonszám).

 

Jogalap:

Játékra történő regisztráció során Ön hozzájárul, hogy, Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra. a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése tehát az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Jogalap: Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúrának jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kampány szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelő Kuponfelhasználást ellenőrizze és így minden felhasználónak egyenlő feltételeket biztosítson. (jogos érdeken alapuló adatkezelés) Biztonság és védelem: Önnek, csakúgy, mint minden ügyfelünknek, a lehető legjobb szolgáltatást kívánjuk nyújtani. Sajnos honlapunknak nem minden látogatója olyan jóhiszemű, mint Ön.

Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat megóvhassuk, olyan személyes adatokat is gyűjtünk, amelyek lehetővé teszik a potenciális támadók azonosítását, és ezáltal a kockázatok elhárítását. Rögzítjük azt is, hogy tájékoztattuk Önt adatvédelmi szabályzatunkról.

 

Ennek érdekében fiókjában jelöljük, hogy az erre vonatkozó információt megkapta és azt, hogy adatvédelmi szabályzatunkat elérhetővé tettük az Ön számára.

 

Adatkategóriák: 

 • Kapcsolati adatok
 • Hozzáférési adatok

 

Jogalap:

Jogszabályból fakadó kötelezettségünk, hogy adatait megfelelően védjük (jogszabálynak való megfelelés), illetve cégünk védelme a saját érdekünk (jogos érdek). Ön kizárólag saját személyes adatait adhatja meg az valachsutemeny.hu weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Mikor töröljük adatait?

Általánosságban akkor töröljük adatait, ha az adatkezelés célja megszűnt. A törlésre vonatkozó pontos szabályokat regionális szinten határozzuk meg, illetve a törlési szabályok az adatkezelés célja szerint is eltérnek. Törlési koncepciónk keretében különböző adatosztályokat határoztunk meg és ezekhez különböző törlési időt rendeltünk. Minden általunk kezelt adatnál jelöljük az irányadó törlési szabályokat. Amikor a megőrzési időszak lejár, a tárolt adatot töröljük. Fentieknek megfelelően tehát az valachsutemeny.hu weboldalon történő Regisztráció, a Facebook összekapcsolás, a Felmérésre történő feliratkozás, illetve a Hírlevél, Promóciós hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg Ön nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az Ön kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig kötelesek vagyunk megőrizni. A megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján a számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából kötelesek vagyunk megőrzi, az adózási adatokat pedig öt év időtartamig őrizzük.

Amennyiben szeretné megszüntetni a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt. A Játékban nyertes Játékos Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatait – a név és email cím kivételével – a Játék lezárását követően töröljük. Amennyiben a személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben a Játék ideje alatt azt kéri, hogy a továbbiakban ne küldjünk az Ön részére Promóciós hírlevelet, a Játékban történő regisztrációját, valamint személyes adatait törljük, tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Játékban történő részvétel feltétele. Ön bármikor kérheti, hogy Játékban történő regisztrációját, valamint személyes adatait haladéktalanul töröljük, amely kérésének a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget teszünk.

Kupon mentése során gyűjtött adatokat kizárólag az adott kampány (a kampányra vonatkozó szabályzatban rögzített) időtartama alatt kezeljük, a kampány lezárását követően az így rögzített adatokat véglegesen töröljük. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a Saját profilt, amennyiben Ön a Regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be a Saját profiljába, és a Regisztráció során megadott email címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Saját profilját ne töröljük. Bizonyos esetekben tehát az általunk kezelt adatokat a jogszabályoknak való megfelelés miatt még akkor is meg kell őriznünk, ha Ön kéri azok törlését. Ezekben az esetekben azonban az adatok további kezelését korlátozni fogjuk.

Kivel osztjuk meg adatait?

A következő részben arról szeretnénk tájékoztatást adni, hogy kinek és milyen feltételek mellett fogjuk az Ön adatait átadni. Ezen túlmenően szeretnénk átláthatóak lenni abból a szempontból is, hogy mely országokba továbbítjuk az Ön adatait.

Mely harmadik feleknek van hozzáférése személyes adataihoz?

Sosem adjuk ki az Ön adatait jogosulatlan harmadik félnek. Munkánk során azonban meghatározott szolgáltatók szolgáltatásait igénybe vesszük és adataink egy részéhez korlátozott, szigorúan felügyelt körülmények között hozzáférést biztosítunk számukra. Ugyanakkor mielőtt ezen partnervállalatoknak a személyes adatokat továbbítanánk, hogy azokat részünkre feldolgozzák, minden egyes vállalatot auditnak vetünk alá. Minden adatfeldolgozónak meg kell felelnie az adatvédelmi követelményeknek, és adatvédelmi szintjét megfelelő tanúsítványokkal bizonyítania kell. A következőkben szeretnénk világos és érthető módon tájékoztatni Önt minden adatfeldolgozónkról, az adott indokokkal és az adatfeldolgozási cél megjelölésével együtt:

Külső szolgáltató = Mint azt fentebb már jeleztük, külső szolgáltatókkal is kommunikálunk működésünk során. Ők marketing kampányaink során értékeléssel és optimalizációval támogatják üzleti tevékenységünket, személyre szabott hirdetési szolgáltatásokat nyújtanak, üzleti lépéseinkhez IT megoldásokat és infrastruktúrát biztosítanak, vagy gondoskodnak azok biztonságáról, pl. hibák azonosítása és elhárítása által.

BARION (név, e-mail cím)

Kinek a részére továbbítjuk az adatait?

A valachsutemeny weboldalon elérhető szolgáltatás teljesítése érdekében a Regisztráció során megadott adatai közül a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat – neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, rendelt tételek, megjegyzés, értékelés (amennyiben a felhasználó engedélyezte azt, hogy a Partner az értékelő személy nevét is láthassa, úgy az értékeléshez kapcsolódóan az értékelő neve is átadásra kerül) – átadjuk annak a Partnernek, amelytől a valachsutemeny.hu weboldalon elérhető szolgáltatást meg kívánja rendelni.

Az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállalunk. A Partner adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

Tájékoztatás az általunk alkalmazott sütikről.

Mi az a süti és milyen sütiket használunk? 

 

Annak érdekében, hogy honlapunk vagy alkalmazásunk vonzó legyen, és hogy bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, különböző oldalainkon ún. sütiket használunk. Ezek kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön eszközén tárolunk. Néhány általunk alkalmazott süti a böngészés végeztével, vagyis a böngésző bezárása után törlődik (ún. ideiglenes sütik). Mások ott maradnak az eszközön és lehetővé teszik számunkra vagy leányvállalatunk számára, hogy a következő látogatáskor felismerje az Ön böngészőjét (állandó süti). A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a süti-beállításokról, és egyedileg dönthessen az elfogadásukról vagy elutasításukról meghatározott esetekben, vagy akár általánosan. A sütik el nem fogadása korlátozhatja honlapunk vagy alkalmazásunk működését.

Naplófájlok = az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak. Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra– hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat arra is használjuk, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsuk.

Milyen típusú sütik léteznek?

Szigorúan szükséges sütik azok, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy honlapon vagy alkalmazásban navigálni és a szolgáltatásokat használni lehessen. Ezek nélkül a működés, mint pl. felhasználói lépések befogadása a látogatás során (pl. szövegbevitel) nem garantálható, még az oldal lapjai közötti váltás sem. Funkcionális sütik azok, amelyek lehetővé teszik, hogy a honlap vagy alkalmazás eltárolja a korábban már megadott adatokat (pl. felhasználó neve, a nyelv kiválasztása, vagy a helymeghatározás), és javítsa ezáltal a felhasználó azon lehetőségeit, hogy személyes jellemzőket adjon meg. Ezek a sütik anonim információkat gyűjtenek, nem tudják az Ön más honlapokon tett lépéseit követni. Teljesítmény (vagy elemzési célú) sütik azok, amelyek egy honlap vagy alkalmazás használatáról gyűjtenek adatokat, pl. hogy egy felhasználó mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy, hogy kap-e hibaüzenetet egy adott oldalról. Ezek a sütik nem tárolnak olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználó azonosítását. A begyűjtött információt összesítve és anonim módon tárolják. Ezeket a sütiket kizárólag a honlap vagy alkalmazás teljesítményének, és ezáltal a felhasználói élmény fokozásának céljából használják. Marketing célú sütik azok, amelyek használatával a felhasználót célzottabb, relevánsabb, az érdeklődéséhez jobban igazodó hirdetésekkel lehet elérni. Ezeket használják arra is, hogy egy hirdetés gyakoriságát korlátozzák, és hirdetési kampányok hatékonyságát mérjék. Ilyen sütik regisztrálják, hogy Ön egy adott honlapot vagy alkalmazást meglátogatott-e vagy sem. Ez az információ megosztható harmadik féllel (pl. a hirdetővel). A hirdetés és a célzottság javítása érdekében a sütik gyakran harmadik fél honlapjának funkcióihoz kapcsolódnak.

Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az Ön azonosítására, és nem is kapcsoljuk össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a valachsutemeny.hu weboldalt megfelelően működtetni tudjuk, amelyhez szükséges különösen a valachsutemeny.hu weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a valachsutemeny.hu weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra  személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a valachsutemeny.hu.hu weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja. A fentieken kívül felhasználhatjuk ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzünk, illetve a valachsutemeny.hu weboldal funkcióit javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk az valachsutemeny.hu weboldal teljes használatról. Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a valachsutemeny.hu weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Hogyan működik a „Belépve maradok” funkció?

Amennyiben Ön beregisztrált az oldalra és utolsó kilépésénél nem jelentkezett ki, akkor az oldal elhagyása után is bejelentkezve marad, így ez esetben nem lesz tétlenség miatt vagy az oldal elhagyását követően kijelentkeztetve, hanem 90 napig bejelentkezve tartja a rendszer, egy esetleges későbbi visszatéréshez, amikor már automatikusan a saját profiljába lesz bejelentkeztetve az oldal betöltését követően. Ez a funkció normál és Facebook fiókos bejelentkezés esetén is működik. Ha ki szeretne jelentkezni, akkor el kell látogatnia az oldalra (amennyiben bezárt azt) és a profiljánál a „Kilépés” gombra kattintani.

Sütik használatával szembeni kifogás

Ha Ön nem akarja, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra a honlapon tett látogatásáról adatokat gyűjtsön és elemezzen, ezt a jövőre nézve bármikor letilthatja (opt-out). Ha le akarja ezt tiltani, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeinken. A letiltás műszaki megvalósításaként egy opt-out süti kerül majd beállításra az Ön böngészőjében. Ennek a sütinek a célja egyedül az Ön döntésének a leképezése. Kérjük, vegye figyelembe, hogy műszaki okok miatt az opt-out süti csak arra a böngészőre használható, amelyre azt beállították. Ha Ön törli a sütiket, vagy más böngészőt vagy eszközt használ, akkor a sütit újra le kell tiltania.

Sütik, amelyeket harmadik féltől veszünk igénybe

Google Analytics Mi a Google Analytics-szel dolgozunk. Ez a Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) web-elemző szolgáltatása. Az információt, amit a Google Analytics süti állít elő arról, hogy Ön hogyan használja a honlapunkat, általában a Google-nak továbbítják, és ők tárolják az USA-ban található szervereiken. Az IP-anonimitás honlapjainkon aktiválva van, ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unió tagállamaiban lévő, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott államok területén lévő felhasználóinak IP-címeit előzetesen lerövidítik. Csak kivételes esetekben történik meg, hogy a teljes IP-címet küldenek a Google USA-beli szerverére, és a rövidítés ott történik meg. A Google a mi nevükben használja ezt az információt, azért, hogy elemezze, hogyan használja Ön a honlapunkat, jelentést állítson össze a honlapon tapasztalható aktivitásról és további, honlap- és internethasználatra vonatkozó szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics, mint a Google Analytics része számára továbbított IP-címek nincsenek egyesítve más Google-adatokkal. A böngészőjében történő megfelelő beállítással Ön megelőzheti a sütik eltárolását; hangsúlyozzuk azonban, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a honlap minden funkcióját teljes mértékben kihasználni. A Google-t úgy is megakadályozhatja a süti által előállított, honlap használattal összefüggő adatok (ideértve az Ön IP-címét is) gyűjtésében és feldolgozásában, hogy telepíti az alábbi linken található böngészőt kiegészítő szoftvermodult (plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.  Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra  indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunka jutott, kötelesek vagyunk bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

Az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatjuk az érintetteket az adatvédelmi incidensről honlapunkon keresztül.

Az adatvédelmi incidensekről Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések. A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig megőrizzük.

 

Adatbiztonság

Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Gondoskodik arról is, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra, valamint alkalmazottai, illetve az általunk igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át. Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk. Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a valachsutemeny.hu weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén nem vagyunk felelősek ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Linkek

Valach Gábor EV. Valach Sütemény Manufaktúra a valachsutemeny.hu weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az általunk linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítjuk az valachsutemeny.hu weboldalról.

Változtatáshoz való jog

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a törvényi előírásoknak megfelelően megváltoztassuk. Természetesen minden jelentős változásról, mint pl. a feldolgozás céljának változásairól vagy új célokról tájékoztatni fogjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadóak.

Számokban rólunk:

4800 +
Elégedett mosoly
+
Kiszállított sütemény
+
Különböző finomság
Shopping Cart